Những rủi ro có thể xảy ra khi thi công cách âm phòng kỹ thuật